University of Michigan Law School
Civil Rights Litigation Clearinghouse
 
Name Stevens, Elizabeth Jones
City Washington
State DC
Role(s) Attorney
Gender F
Case(s) IM-CA-0003 : Santillan v. Mukasey
IM-CA-0050 : Aziz v. Gonzales
IM-CA-0055 : Zhang v. Gonzales
IM-CA-0056 : Hootkins v. Chertoff
IM-CA-0058 : Ahmadi v. Chertoff
IM-CA-0059 : Costello v. Chertoff
IM-CA-0069 : Dayo v. Napolitano
IM-CA-0071 : Kolhatkar v. Arellano
IM-CA-0075 : Lyon v. U.S. Immigration and Customs Enforcement
IM-CA-0077 : Alfaro Garcia v. Johnson
IM-CO-0008 : Yarrito v. Meyers
IM-IL-0011 : Ptasinska v. U.S. Department of State
IM-IL-0016 : Alsamman v. Gonzales
IM-MA-0004 : Aguilar v. U.S. Immigration and Customs Enforcement
IM-MA-0005 : Gordon v. Napolitano [later Johnson, Nielsen]
IM-NY-0008 : Yakubova v. Chertoff
IM-PA-0003 : Kaplan v. Chertoff
IM-PA-0007 : Ignatyev v. Chertoff
IM-PA-0008 : Mocanu v. Mueller
IM-TX-0016 : Padilla v. Ridge
IM-TX-0020 : Swift & Company v. Immigration and Customs Enforcement
IM-TX-0027 : Castelano v. Rice
IM-TX-0033 : Castro v. Freeman
IM-WA-0007 : Gonzales v. U.S. Department of Homeland Security

back
new people search