University of Michigan Law School
Civil Rights Litigation Clearinghouse
 
Name Schulman, Yisroel
City New York
State NY
Role(s) Attorney
Gender M
Case(s) IM-NY-0008 : Yakubova v. Chertoff
IM-NY-0024 : M.K.B. v. Eggleston
IM-NY-0043 : Milanes v. Chertoff
IM-NY-0048 : Tsamcho v. Napolitano
PB-NY-0003 : Reynolds v. Giuliani
PB-NY-0005 : Williston v. Eggleston
PB-NY-0007 : Meachem v. Wing
PB-NY-0012 : Rodriguez v. Whalen
PB-NY-0018 : Strouchler v. Shah
PB-NY-0027 : Taylor v. Zucker
PB-NY-0029 : Hercules v. Doar
PH-NY-0004 : Heyer v. New York City Housing Authority and Bennett v. New York City Housing Authority

back
new people search