University of Michigan Law School
Civil Rights Litigation Clearinghouse
 
Name Love, Rachel
City Phoenix
State AZ
Role(s) Attorney
Gender F
Case(s) IM-AZ-0030 : Urdaneta v. Keeton
IM-CA-0026 : Kiniti v. Myers
IM-CA-0033 : Woods v. Myers
IM-CA-0148 : Owino v. CoreCivic, Inc.
IM-CA-0154 : Gonzalez v. CoreCivic, Inc.
IM-CA-0176 : Alcantara v. Archambeault
IM-GA-0012 : Barrientos v. Corecivic
IM-MD-0011 : Ndambi v. CoreCivic
IM-TX-0050 : Gonzalez v. CoreCivic
JC-AZ-0015 : Lucero-Gonzalez v. Kline
JC-AZ-0016 : Fenty v. Penzone
JC-CA-0147 : Alvarez v. LaRose
PC-AZ-0018 : Parsons v. Ryan
PC-AZ-0021 : Prison Legal News v. Ryan
PC-AZ-0022 : Nielson v. Shinn
PC-CA-0051 : Schilling v. TransCor America LLC
PC-HI-0005 : Davis v. Abercrombie

back
new people search