University of Michigan Law School
Civil Rights Litigation Clearinghouse
 
Name Brinckerhoff, Matthew D.
City New York
State NY
Role(s) Attorney
Gender M
Case(s) CJ-NY-0011 : Betances v. Fischer
CJ-NY-0012 : Trowbridge v. Cuomo
ED-NY-0015 : D.D. v. New York City Bd. of Educ.
FH-NY-0026 : Washington v. U.S. Department of Housing and Urban Development
IM-NY-0053 : Darweesh v. Trump
JC-NY-0016 : Shain v. Ellison
JC-NY-0024 : Augustin v. Jablonsky
JC-NY-0029 : O'Day v. Nassau County
JC-NY-0033 : McBean v. City of New York
JC-NY-0044 : Iaffaldano v. Nassau County
NS-CA-0006 : Shubert v. Obama
PA-NY-0002 : Seibert v. New York State Department of Tax and Finance
PC-NY-0074 : Steele-Warrick v. Microgenics
PN-NY-0039 : Padilla v. City of New York
PN-NY-0042 : Brown v. Kelly
PN-NY-0044 : Casale v. Kelly
PN-NY-0052 : Clark v. City of New York
VR-TX-0456 : Mi Familia Vota v. Abbott

back
new people search