University of Michigan Law School
Civil Rights Litigation Clearinghouse
 
Name Lee, Jacob B.
City Chandler
State AZ
Role(s) Attorney
Gender M
Case(s) IM-AZ-0030 : Urdaneta v. Keeton
IM-CA-0148 : Owino v. CoreCivic, Inc.
IM-CA-0154 : Gonzalez v. CoreCivic, Inc.
IM-CA-0176 : Alcantara v. Archambeault
IM-GA-0012 : Barrientos v. Corecivic
IM-MD-0011 : Ndambi v. CoreCivic
IM-TX-0050 : Gonzalez v. CoreCivic
JC-AZ-0015 : Lucero-Gonzalez v. Kline
JC-CA-0147 : Alvarez v. LaRose
PC-AZ-0018 : Parsons v. Ryan

back
new people search