University of Michigan Law School
Civil Rights Litigation Clearinghouse
 
Name Gonski, Sarah Rae
City Phoenix
State AZ
Role(s) Attorney
Case(s) VR-AZ-0056 : Voto Latino Foundation v. Hobbs
VR-AZ-0058 : Feldman v. Arizona Secretary of State
VR-AZ-0061 : Yazzie v. Hobbs
VR-MO-0063 : American Women v. Missouri

back
new people search