University of Michigan Law School
Civil Rights Litigation Clearinghouse
 
Name Fathi, David Cyrus
City Washington
State DC
Role(s) Attorney
Gender M
Case(s) IM-AZ-0030 : Urdaneta v. Keeton
IM-CA-0026 : Kiniti v. Myers
IM-CA-0033 : Woods v. Myers
IM-CA-0129 : Teneng v. Trump
IM-MA-0024 : Augusto v. Moniz
IM-MD-0016 : Coreas v. Bounds
IM-MI-0006 : Malam v. Adducci
IM-MI-0007 : Albino-Martinez v. Adducci
IM-NH-0001 : Gomes v. US Department of Homeland Security
IM-NJ-0012 : Arriaga Reyes v. Decker
IM-PA-0016 : Thakker v. Doll
IM-PA-0017 : Hope v. Doll
IM-TX-0053 : Barrera v. Wolf
IM-WA-0044 : Dawson v. Asher
IM-WA-0047 : CastaƱeda Juarez v. Asher
JC-AZ-0008 : Graves v. Arpaio
JC-AZ-0015 : Lucero-Gonzalez v. Kline
JC-CA-0018 : Rutherford v. Block
JC-CO-0004 : Martinez v. Maketa
JC-CO-0005 : Clay v. Pelle
JC-CO-0006 : Shook v. Board of County Commissioners
JC-PA-0039 : Graham v. Allegheny County
JC-SC-0003 : Prison Legal News v. Berkeley County Sheriff
JC-WA-0002 : Orndorff v. Jefferson County
JI-RI-0001 : Inmates of Boys' Training School v. Lindgren
MH-AZ-0001 : Arnold v. Lewis
PC-AZ-0004 : Casey v. Lewis
PC-AZ-0006 : Hook v. Arizona
PC-AZ-0013 : Canadian Coalition Against the Death Penalty v. Ryan
PC-AZ-0017 : Gamez v. Ryan
PC-AZ-0018 : Parsons v. Ryan
PC-CA-0039 : Ngo v. Woodford
PC-CA-0057 : Plata v. Brown (Newsom) / Coleman v. Brown Three-Judge Court
PC-CT-0001 : Joslyn v. Armstrong
PC-CT-0015 : Connecticut v. Northern Correctional Institution
PC-GA-0025 : Jones v. Hill
PC-IN-0013 : Mast v. Indiana Department of Corrections
PC-MD-0003 : Johnson v. Galley
PC-MD-0006 : Duvall v. Glendening (Duvall v. Hogan)
PC-NE-0013 : Sabata v. Nebraska Department of Correctional Services
PC-NM-0001 : Duran v. Martinez
PC-NM-0003 : Ayers v. Perry
PC-NV-0007 : Prison Legal News v. Crawford
PC-OH-0034 : Wilson v. Williams
PC-PA-0002 : Austin v. Pennsylvania Department of Corrections
PC-PA-0025 : Banks v. Beard
PC-PA-0045 : Reid v. Wetzel
PC-VA-0003 : Congdon v. Murray
PC-WA-0002 : Hallett v. Payne
PC-WA-0003 : Duffy v. Riveland
PC-WA-0016 : Prison Legal News v. Washington State Department of Corrections
PC-WA-0018 : Tunstall v. Bergeson
PC-WI-0001 : Jones'el v. Berge
PC-WI-0012 : Flynn v. Doyle

back
new people search